Όροι Διαγωνισμού «TOPINO LEGOLAND - ΠΙΕΣ TOPINO ΚΑΙ ΠΕΤΑ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ!»

Η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε» που εδρεύει στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης, νομίμως εκπροσωπούμενη (στο εξής: «Διοργανώτρια Εταιρία») διοργανώνει προωθητικό πρόγραμμα/on line διαγωνισμό-κλήρωση (στο εξής: «Διαγωνισμός»). Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων συμμετοχής, όπως αυτοί περιγράφονται λεπτομερώς κατωτέρω:

  1.Ο Διαγωνισμός πραγματοποιείται εξ' ολοκλήρου μέσω διαδικτύου με επίσκεψη του ενδιαφερομένου, με δικά του τεχνικά μέσα, σε δικτυακό τόπο (website) στο διαδίκτυο (internet) και, συγκεκριμένα, στην ιστοσελίδα www.topino.gr (στο εξής: το «Site»), σύμφωνα με τους σχετικούς όρους χρήσης, επιλέγοντας το πεδίο περί συμμετοχής στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με τα αναφερόμενα κατωτέρω.
  2. Οι παρόντες όροι θα είναι αναρτημένοι στο Site καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του διαγωνισμού.
  3. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όλοι όσοι διαμένουν στην Ελλάδα (στο εξής «οι διαγωνιζόμενοι») , εφόσον έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Για την συμμετοχή ανηλίκων στο διαγωνισμό είναι απαραίτητη η συγκατάθεση των ασκούντων τη γονική μέριμνα προσώπων.
  4. Από τον διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι, οι σύζυγοι τους και οι συγγενείς πρώτου βαθμού όλων των εργαζομένων στη Διοργανώτρια Εταιρία ( Oxygen 2 Adv) και στις συνδεδεμένες με αυτή εταιρίες.
  5. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό είναι δωρεάν και γίνεται με την καταχώρηση του κωδικού, που βρίσκεται τυπωμένος στο κουτί του TOPINO, στο site www.topino.gr. Το δώρο είναι προσωπικό και δεν ανταλλάσσεται με χρήματα.
  6. Ο Διαγωνισμός θα διεξάγεται ως εξής: Οι διαγωνιζόμενοι θα καλούνται αρχικά να εισάγουν τον κωδικό και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, η οποία θα είναι αναρτημένη στη σελίδα του διαγωνισμού, συμπληρώνοντας υποχρεωτικά και κατά τρόπο πλήρη και αληθή τα ακόλουθα στοιχεία: όνομα, επώνυμο, ηλικία, e-mail, τον αριθμό του σταθερού ή κινητού τους τηλεφώνου καθώς και την πόλη κατοικίας. Θα έχουν επίσης τη δυνατότητα κοινοποίησης του Διαγωνισμού μέσω Facebook, το οποίο θα τους δίνει μία ακόμα συμμετοχή στον Διαγωνισμό. Ο κάθε Συμμετέχων φέρει την αποκλειστική ευθύνη για την πλήρη και ορθή συμπλήρωση και υποβολή στοιχείων του. Ελλιπής ή μη ορθή ή μη αληθής συμπλήρωση των στοιχείων του Συμμετέχοντα παρέχει δικαίωμα στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε να τον αποκλείσει από το Πρόγραμμα. Έγκυρες θεωρούνται μονό οι συμμετοχές που έχουν τον κωδικό που υπάρχει στη συσκευασία.
  7. Η διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού ορίζεται από 2/12/2019 και ώρα 00:00 (στο εξής «η Έναρξη του Διαγωνισμού») έως και 30/4/2020 και ώρα 23:59 (στο εξής «η λήξη του Διαγωνισμού»). Η διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη χρονική διάρκεια του Διαγωνισμού, να τροποποιήσει τους όρους ή και να ανακαλέσει τον Διαγωνισμό, χωρίς περαιτέρω ειδοποίηση, κατά την κρίση της, αφού δημοσιεύσει την οποιαδήποτε , κατά τα άνω, μεταβολή, στο Site.
  8. Έγκυρες θεωρούνται μόνο οι συμμετοχές που έχουν δηλωθεί εντός της διάρκειας του Διαγωνισμού, όπως αυτός ορίζεται στον όρο 7, και συνοδεύονται από την καταχώριση των υποχρεωτικών στοιχείων που αναφέρονται στον όρο 6. Ο μέγιστος αριθμός καταχωρήσεων από ένα μοναδικό e-mail είναι 5/ ημέρα και ο μέγιστος αριθμός λανθασμένων προσπαθειών από ένα μοναδικό email είναι 10/ ημέρα
  9. Μετά το τέλος του διαγωνισμού, θα πραγματοποιηθεί κλήρωση την Παρασκευή 15 Μαΐου 2020, όπου και θα επιλεγεί 1 νικητής από το διαγωνισμό, εγκύρως Συμμετέχων, ο οποίος θα κερδίσει 1 ταξίδι για 4 άτομα στη Legoland στο Λονδίνο. Το δώρο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια είτε από Θεσσαλονίκη είτε από Αθήνα, για 4 άτομα με επιστροφή, όπως και η μεταφορά από το αεροδρόμιο του Λονδίνου προς το ξενοδοχείο και από το ξενοδοχείο προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου για την επιστροφή. Επίσης περιλαμβάνεται η διαμονή για 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο (με πρωϊνό) μέσα στη Legoland, καθώς και εισιτήρια εισόδου στη Legoland για 2 ημέρες.

  Παράλληλα θα κληρωθούν 10 επιλαχόντες νικητές. Η κλήρωση θα διεξαχθεί με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων, τα οποία εξασφαλίζουν το τυχαίο της επιλογής και την αδυναμία παρέμβασης του ανθρώπινου παράγοντα κατά τη διαδικασία ανάδειξης των νικητών. Ο νικητής του Διαγωνισμού θα ανακοινωθεί την Παρασκευή 15/5/2020 στο site καθώς και στο Facebook στο www.facebook.com/mevgal.topino . Ειδικότερα, η Διοργανώτρια Εταιρία θα ενημερώσει τον Νικητή του Διαγωνισμού σχετικά με την ανάδειξή του, επικοινωνώντας μαζί του στο e-mail που έχουν συμπληρώσει στη σχετική φόρμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό, καθώς και τηλεφωνικά. Αν ο νικητής δεν ανταποκριθεί ή δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία μαζί του σε διάστημα 5 (πέντε) εργάσιμων ημερών από την απόπειρα επικοινωνίας, το δώρο θα ΑΚΥΡΩΝΕΤΑΙ και θα περνάει σε επιλαχόντα.

  10. Τo Δώρο είναι προσωπικό και δεν μεταβιβάζεται, δεν ανταλλάσσεται και δεν είναι δυνατό να ζητηθεί η εξαργύρωση του με χρήματα σε οποιαδήποτε τιμή και δεν μεταφέρεται χρονικά.
  11. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε συμμετέχων στο Διαγωνισμό βρεθεί να παραβιάζει ή υπάρχουν υπόνοιες από την Διοργανώτρια Εταιρεία ότι επιχειρεί να παραβιάσει το δίκτυο, σύστημα ή πρόγραμμα του Site, ή ακόμη ότι παραβιάζει ή καταστρατηγεί οποιονδήποτε από τους όρους του Διαγωνισμού, θα αποβάλλεται άμεσα από το Διαγωνισμό και η Διοργανώτρια Εταιρία θα διατηρεί το δικαίωμα να αναφέρει το ζήτημα στις αρμόδιες αρχές. Επιπλέον, σε όλες τις αναφερόμενες στον παρόντα όρο περιπτώσεις, η Διοργανώτρια Εταιρία θα δικαιούται να μην αναγνωρίσει τη νίκη του συμμετέχοντα (σε περίπτωση που ο παραβάτης έχει ήδη αναδειχθεί νικητής).
  12. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό αυτό προϋποθέτει, συνιστά και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή του συνόλου των όρων του παρόντος Διαγωνισμού.
  13. Η συμμετοχή στην παρούσα προωθητική ενέργεια προϋποθέτει πρόσβαση των ενδιαφερομένων στο διαδίκτυο με δικά τους τεχνικά μέσα. Οι Συμμετέχοντες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ανεπιφύλακτα ότι ο Διαγωνισμός δύναται να επηρεαστεί ή να διακοπεί προσωρινά , λόγω προβλημάτων του διαδικτύου ή του Facebook. Η Διοργανώτρια Εταιρία δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη εάν, για οποιονδήποτε λόγο, αποτύχει η αποστολή ή/και η λήψη των ηλεκτρονικών μηνυμάτων (e-mail), ή δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο Site για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα λόγω υπερφόρτωσης δικτύου, διακοπής σύνδεσης με το δίκτυο, μη αποστολής ή αποδοχής ηλεκτρονικών μηνυμάτων λόγω έλλειψης διαθέσιμου χώρου, ή τα διατηρούμενα αρχεία της υπηρεσίας καταστραφούν μερικώς ή ολοσχερώς. Επίσης η διοργανώτρια εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη προκύψει στο Facebook με αποτέλεσμα την προσωρινή ή μόνιμη διακοπή του διαγωνισμού ή της μη δυνατότητας υποβολής ή ακύρωσης κάποιων συμμετοχών λόγω τεχνικού προβλήματος.
  14. Με δεδομένο ότι η Διοργανώτρια Εταιρία, θα προβεί στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού σε επεξεργασία προσωπικών στοιχείων των Συμμετεχόντων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να τηρήσει τα αρχεία αυτά απόρρητα και να προβεί στην επεξεργασία τους στο απολύτως αναγκαίο μέτρο για τις ανάγκες διεξαγωγής και δημοσιότητάς του (δημοσιοποίηση του ονόματος του Νικητών στο Site), σύμφωνα με όσα επιτάσσει σ Ν. 2472/1997, λαμβάνοντας όλα τα αναγκαία μέτρα για την προστασία των εν λόγω προσωπικών δεδομένων, ενώ μετά το πέρας του Διαγωνισμού, τα σχετικά αρχεία θα καταστραφούν. Οι Συμμετέχοντες, με την παροχή των όποιων προσωπικών τους στοιχείων, συναινούν ανεπιφύλακτα όπως αυτά χρησιμοποιηθούν για τον Διαγωνισμό ή/και τις κληρώσεις από τη Διοργανώτρια Εταιρία, δι' αυτοματοποιημένων ή όχι μέσων, είτε από την ίδια τη Διοργανώτρια Εταιρία είτε μέσω οποιουδήποτε άλλου προσώπου, που μπορεί να διορίσει η Διοργανώτρια Εταιρία κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, για τις ανάγκες και κατά το χρόνο διενέργειας και ολοκλήρωσης του Διαγωνισμού. Οι Συμμετέχοντες και ο Νικητής ουδεμία αξίωση διατηρούν κατά της Διοργανώτριας Εταιρίας εξ αυτού του λόγου και ουδεμίας αμοιβής ή αποζημίωσης δικαιούνται.
  15. Οι παρόντες όροι διέπονται από και ερμηνεύονται σύμφωνα με το Ελληνικό Δίκαιο. Κάθε διαφωνία ή διαφορά που τυχόν προκύψει σχετικά με τους παρόντες Όρους και τον Διαγωνισμό, θα λύεται οριστικά σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία. Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από το Διαγωνισμό αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.