Όροι Διαγωνισμού «TOPINO»

 1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού. Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης 57100, (εφεξής η «Διοργανώτρια») διοργανώνει διαγωνισμό με την ονομασία «Topino», (εφεξής ο «Διαγωνισμός»).
 2. Δικαίωμα Συμμετοχής στον Διαγωνισμό. Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι άνω των 14 ετών και διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων είναι ανήλικος άνω των 14 ετών θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση συμμετοχής από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού και στην περίπτωση που κληρωθεί ως νικητής η παραλαβή του δώρου θα πρέπει να γίνει από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού. Σε περίπτωση ρητής άρνησης των γονέων/κηδεμόνων να λάβει κάποιος ανήλικος μέρος στο Διαγωνισμό, θα επέρχεται αυτόματα η ακύρωση της συμμετοχής του. Από το διαγωνισμό αποκλείονται οι εργαζόμενοι της Διοργανώτριας και οι σύζυγοι και συγγενείς πρώτου και δεύτερου βαθμού των εργαζομένων της Διοργανώτριας.
 3. Διάρκεια του Διαγωνισμού. Ως διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού έχει οριστεί το χρονικό διάστημα από 01/09/2021 έως την 30/11/2021. Η Διοργανώτρια διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει ή να μειώσει τη διάρκεια αυτή, για εύλογη αιτία, με την προϋπόθεση ότι θα δημοσιεύσει τη μεταβολή αυτή στην ιστοσελίδα της εταιρίας mevgal.gr.
 4. Διαδικασία συμμετοχής στο Διαγωνισμό. Όσοι επιθυμούν να συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, μπορούν να το πραγματοποιήσουν με την αγορά μίας (1) συσκευασίας 450ml ή 350ml σοκολατούχο γάλα Topino ΜΕΒΓΑΛ. Στο πάνω μέρος της συσκευασίας παράλληλά με την καταγραφή της ημερομηνίας λήξης θα τυπώνεται μοναδικός κωδικός που θα καταχωρείτε σε ειδικό πεδίο στο topino.gr. Ο επιθυμών για την έγκυρη η συμμετοχή  καλείται να συμπληρώσει τα στοιχεία του στο ειδικά διαμορφωμένο topino.gr αποκτώντας δικαίωμα συμμετοχής στην κλήρωση. Σημειώνεται ότι επιτρέπεται η πολλαπλή συμμετοχή στο διαγωνισμό.

  Η Διοργανώτρια διατηρεί την ευχέρεια σε συγκεκριμένες περιπτώσεις να ακυρώνει συμμετοχές με αποτέλεσμα οι ενδιαφερόμενοι να μην συμμετέχουν στο Διαγωνισμό, όπως, ενδεικτικά μεταξύ άλλων, σε περίπτωση που τα στοιχεία είναι ελλιπή ή  δεν πληρούν τους όρους του παρόντος ή εάν προσβάλλουν την εικόνα της Διοργανώτριας.

 5. Δώρα. Οι τυχεροί της κλήρωσης θα κερδίσουν τα εξής δώρα.

  Τα δώρα είναι επιλογή της Διοργανώτριας, είναι προσωπικά και αμεταβίβαστα και δεν ανταλλάσσονται με χρήματα ή άλλα είδη.

 6. Ανάδειξη των νικητών. Η κλήρωση θα διεξαχθεί την 20/12/2021 στα γραφεία της Διοργανώτριας στα Κουφάλια Θεσσαλονίκης παρουσία της νομικής συμβούλου της εταιρείας. Στην κλήρωση θα λάβουν μέρος όλοι οι συμμετέχοντες που έλαβαν μέρος στο Διαγωνισμό και έχουν υποβάλλει τη συμμετοχή τους, κατά έγκυρο τρόπο, σύμφωνα με τα ανωτέρω. Μετά την κλήρωση των νικητών, θα πραγματοποιηθεί με τον ίδιο τρόπο κλήρωση των επιλαχόντων, οι οποίοι θα διεκδικήσουν το δώρο, σε περίπτωση μη έγκυρης συμμετοχής του αρχικού νικητή, ή σε περίπτωση που ο αρχικός νικητής αρνηθεί ή δεν προσέλθει για να παραλάβει το δώρο εντός ενός (1) μηνός από την διενέργεια της κλήρωσης του Διαγωνισμού.
 7. Ενημέρωση των νικητών-Παραλαβή των δώρων. Οι νικητές θα ειδοποιηθούν τηλεφωνικά σύμφωνα με τα στοιχεία που κατέθεσαν. Κατά την παραλαβή του δώρου οι νικητές θα πρέπει να επιδείξουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο δημόσιο έγγραφο προκειμένου να βεβαιωθεί η ταυτοπροσωπία και σε περίπτωση ανηλίκου άνω των 14 ετών η παραλαβή να γίνει από τους ασκούντες τη γονική μέριμνα αυτού. Επίσης  τα ονόματα των νικητών θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας topino.gr.
 8. Δημοσιότητα. Οι όροι συμμετοχής του Διαγωνισμού έχουν κατατεθεί στη νομική σύμβουλο της εταιρείας και έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της Διοργανώτριας topino.gr.
 9. Τροποποίηση όρων. Η Διοργανώτρια δικαιούται να παρατείνει, να αναβάλει, να ματαιώσει ή και να επαναλάβει οποτεδήποτε το Διαγωνισμό καθώς επίσης και να τροποποιήσει οποιονδήποτε από τους παρόντες όρους για οποιονδήποτε λόγο και κατά την απόλυτη κρίση της, ενημερώνοντας σχετικά με ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της εταιρείας.
 10. Προσωπικά Δεδομένα. Με τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό οι συμμετέχοντες συγκατίθενται στην τήρηση και επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων, όπως αυτά δηλώνονται από αυτούς του ίδιους, από τη Διοργανώτρια ή/και από άλλα τρίτα πρόσωπα, στα οποία τυχόν θα ανατεθεί εν όλω ή εν μέρει η εκτέλεση της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών προς το σκοπό της διεξαγωγής του διαγωνισμού, της ανακήρυξης των νικητών και της αποστολής των δώρων. Σκοπός της επεξεργασίας των δεδομένων είναι η συμμετοχή στο διαγωνισμό και η απόδοση των δώρων. Για το λόγο αυτό συλλέγονται το όνομα και επώνυμο του συμμετέχοντα, η διεύθυνση του, το e-mail και το τηλέφωνό του. Η ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. διατηρεί τα δεδομένα για το σύνολο της διάρκειας του διαγωνισμού και μέχρι την απόδοση των δώρων. Μετά τη λήξη του Διαγωνισμού και την απόδοση των δώρων τα δεδομένα θα καταστραφούν χωρίς δυνατότητα επανάκτησης. Κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας τα υποκείμενα έχουν τα δικαιώματα της i) πρόσβασης στα προσωπικά τους δεδομένα ii) διόρθωσης των προσωπικών τους δεδομένων iii) διαγραφής των προσωπικών τους δεδομένων iv) περιορισμού/ εναντίωσης στην επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων v) φορητότητας των προσωπικών τους δεδομένων, vi) ανάκλησης της συγκατάθεσής τους αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών τους δεδομένων. Επίσης το υποκείμενο των δεδομένων έχει δικαίωμα να υποβάλλει καταγγελία ενώπιον της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Λ. Κηφισίας 1-3, Τ.Κ. 11523, Αθήνα, τηλ 2106475600, contact@dpa.gr).
 11. Αποδοχή των όρων. Οι παρόντες όροι διαγωνισμού διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και για οποιαδήποτε διαφορά προκύψει αποκλειστικά αρμόδια είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης. Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό ερμηνεύεται ως ανεπιφύλακτη ανάγνωση και αποδοχή των παρόντων όρων συμμετοχής και συνεπάγεται τη συνακόλουθη παραίτηση από κάθε σχετική αξίωση έναντι των διοργανωτριών εταιρειών.
 12. Πληροφορίες .Για περισσότερες πληροφορίες οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλέσει στην ΜΕΒΓΑΛ Α.Ε. στο 2391 059100 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο e-mail info@mevgal.gr υπόψιν τμήματος marketing.